Transportforsikring

Transportforsikring

Det er viktig at du som vareeier er klar over hva TAB sine forsikringer dekker. På generelt grunnlag anbefaler vi at det alltid tegnes forsikring for godset under transport.

 

 

Erstatningsansvar

Alle TABs transportører er dekket av godsansvarsforsikring gjennom en kollektiv avtale. Forsikringen dekker / fraktføreren er ansvarlig for tap og skade som rammer godset i tiden fra overtakelse til utlevering. All transport skjer i henhold til "Lov om vegfraktavtaler" som omhandler de alminnelige standardiserte ansvarsvilkår for godsbefordring. For å lese hele loven trykker du her.

TAB har begrenset ansvar for tap/skade og forsinkelser. Dette medfører at TABs erstatningsansvar ikke alltid dekker godsets verdi.

Erstatning for tap/skade er begrenset til maksimalt 17 SDR* pr. kg. av godsets bruttovekt ved innenriks transport, og 8,33 SDR pr. kg. av godsets bruttovekt ved grenseoverskridende transport på veg. Erstatning ved forsinkelse er maksimalt begrenset til fraktbeløpet.

TAB er ikke ansvarlig for følgeskader med mindre kunden kan dokumentere at TAB har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Et eksempel
Forutsatt SDR kurs** ved overtagelse av godset til befordring: 1 SDR = 10,50 kr

Du sender en kolli på 100 kg brutto vekt. Den blir skadet og du har krav på erstatning. Innholdets verdi er oppgitt til NOK 25.000,-.

TAB vil da erstatte godsets verdi – maksimalt opp til 17 SDR x 100 kg x 10,50 = 17.850,-

Forsikring
Kunden er selv ansvarlig for å forsikre sitt gods. På generelt grunnlag anbefaler TAB at det alltid tegnes forsikring for godset under transport, da fraktførers ansvar og forsikring kun kommer til anvendelse dersom fraktfører har gjort noe galt eller opptrådt uaktsomt.

TAB kan om ønskelig – på enkelttransporter av stor verdi –  tegne en vareforsikring for deg som kunde.
For egen transportforsikring – ta kontakt på telefon 67 17 55 00 eller ordre@tab.no
*   – SDR = Special Drawing Right
** – SDR kurser finnes bl.a. hos Norges Bank