Transportguide 2017

I vår Transportguide finner du opplysninger om våre beregningsgrunnlag, klargjøring av gods for transport, faktureringsrutiner mv.

  1.  Beregningsgrunnlag for pris

Hvis ikke annet er avtalt, benytter TAB rene timesatser eller kombinerte time- og kilometersatser. Hvis det gjennomsnittlig kjøres mindre enn 10 km/time, brukes pristabellen for rene timer. For kjørt distanse på ti kilometer pr. time eller mer, brukes satsene for kombinert kjøring. Total kjørestrekning er grunnlaget for kilometerberegningen.
Beregning av timer og evt kilometer:
Tiden og kjørt distanse regnes fra det tidspunkt bilen kjører ut fra TAB og kommer tilbake til TAB, eller eventuelt til nytt oppdragssted dersom det er kortere dit enn til TAB.

På utlegg som bompenger, bruavgift, fergeavgift, avgift for veiing eller andre avgifter i forbindelse med oppdraget, kan det regnes et administrasjonstillegg. Tillegget blir synliggjort som egen varelinje på fakturaen.

 

  1. Klargjøring av forsendelser for transport

Det påhviler kunde (fraktbetaler) å utferdige de nødvendige transportdokument – eksempelvis fraktbrev, kjøreliste, kvitteringsliste mv dersom kunde ønsker å benytte dette. Videre må kunde besørge transportduglig emballering og merke godset på en forsvarlig måte. Mottagers vareadresse skal benyttes.

Dersom avsendersted ikke er hos vår oppdragsgiver, skal  oppdragsgiver sørge for at personell på avsendersted opptrer i tråd med ovenstående.
Farlig gods

Vi befordrer farlig gods som kan transporteres sammen med andre varer. Det påhviler avsender å besørge at kun farlig gods som er tillatt sendt sammen med andre varer blir innlevert til oss. Farlig gods fraktbrev må benyttes og transportuhellskort i utfylt og undertegnet stand må medfølge. Kortet må inneholde de opplysninger som ADR-reglene krever. ADR gods som kan fremføres etter bestemmelsene under farlig gods prises mot et tillegg på 100,- pr. time eller etter spesialavtale.
Vi frakter ikke last i fareklassene 1.1, 1.2 og 1.5.

Fraktfører har plikt til å avvise godset dersom

a)     det er åpenbart at godset ikke er pakket i henhold til forskriften

b)     emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten

c)     godset ikke er forskriftsmessig merket etter gjeldende regler

d)     nødvendig dokumenter for gjennomføringen av transporten mangler.

 

  1. Fakturering – betalingsbetingeler – reklamasjoner

Faktura

Alle oppdrag hvor det er innrømmet kredit betales etter faktura. Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med TAB innen 7 dager etter mottakelse av fakturaen.

Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalte og kan inndrives sammen med forfalte krav.
Betalingsbetingelser
Alle våre priser er å forstå eksklusive merverdiavgift. Vi belaster administrasjons- og fakturagebyr med kr. 50,-.

Vi fakturerer ukentlig, med 14 dagers betalingsbetingelser. Det tas forbehold om endringer i prisene som følge av underleverandørers og myndigheters reguleringer. Alle våre priser reguleres årlig i henhold til generelle prisreguleringer, normalt ved årsskiftet.

 

Reklamasjoner

Er varen skadet eller deler/hele sendingen mangler ved mottak, skal dette noteres ved mottak og attesteres av sjåføren og ansvarlig medarbeider hos mottaker.

Krav om besiktigelse rettes til TAB.

Hvis skaden ikke er utvendig synlig, skal mottaker uten ugrunnet opphold og senest innen7 dager skriftlig varsle TAB om skaden.
Erstatningskrav

Spesifisert krav med kopi av fraktbrev / transportdokument samt kopi av innkjøpsfaktura sendes omgående til TAB.
Ansvarsbegrensninger

Erstatningsansvar
All transport skjer i henhold til ”Lov om vegfraktavtaler” og NSAB 2015 – som omhandler de alminnelige standardiserte ansvarsvilkår for godsbefordring.

TAB sitt erstatningsansvar er begrenset til 17 SDR pr kg brutto godsvekt ved innenlands transport. Eventuelle godtgjørelse for tap ved forsinket levering begrenses til den frakt som er betalt til TAB for den aktuelle sendingen.